Testpark.cz

Chémia pre najlepších

1/15

Aký je pH interval prechodu fenolftaelínu?

2/15

Ako sa ináč nazýva amoniak?

3/15

Aká osobnost zaviedla zákon oktáv?

4/15

Excitovaný atóm berýlia v hydride berýlnatom je v prekryvoch s 2vodíkmi obohatený o?

5/15

Kto zaviedol klasickú vlnovú teóriu?

6/15

Indukovaný dipólový moment je úmerný?

7/15

V akých koncentrovaných vodných roztokoch sa obchodne dodáva bezvodá kyselina fosforečná?

8/15

Chlorid tionylu je?

9/15

V ktorom minerály sa nachádzajú lanthanoidy spolu so skandiom,yttriom,lanthánom?

10/15

Vodík ako čistú látku prvýkrát pripravil?

11/15

Kto je predstaviteľ unitárnej predstavy chemickej väzby a v akom roku?

12/15

Kvantitatívne vyjadruje prekryv atómových orbitálov dvoch atómov

13/15

Ako sa nazýva karbid kremičitý?

14/15

Zeolity sú typickými vymieňačmi iónov.Teda hovoríme že sú

15/15

Elementárny fosfór objavil

Autor: J1991, 2008