Testpark.cz

Francká říše

1/15

Kdo založil Franckou říši?

2/15

Kdy byl Karel Veliký korunován?

3/15

Ve kterém roce se rozpadla Francká říše?

4/15

Na kolik částí se rozpadla Francká říše?

5/15

Kde nechal Karel Veliký postavit výstavný královský palác?

6/15

Z jakého rodu pocházel Chlodvík?

7/15

Proč se říkalo Ludvíku Pobožnému POBOŽNÝ?

8/15

Jak se jmenoval nejstarší syn Ludvíka Pobožného

9/15

Kterému ze 3 Ludvíkových (Pobožný) synů připadla východofrancká říše?

10/15

Kdo obdivoval antiku?

11/15

Jak se jmenuje stát, který později vznikl ze západofrancké říše?

12/15

Kde byla uzavřena smlouva o rozdělení francké říše na 3 části?

13/15

Od kdy do kdy vládl Karel Veliký?

14/15

Jak se nazývala doba ve které vládl Karel Veliký?

15/15

Jak se jmenovalo písmo, které bylo vytvořeno v Karlově době?

Autor: veronika, 2007