Testpark.cz

Jan Amos Komenský

1/15

Jan Amos Komenský NEbyl!

2/15

J.A.Komenský žil v době...

3/15

J.A.Komenský měl vzdělání:

4/15

J.A.Komenský je zakladatel novodobé vědy-

5/15

J.A.Komenský kladl důraz na:

6/15

Dílo Komenského je psáno:

7/15

Mezi nejznámější díla J.A.Komenského nepatří:

8/15

Kritiku současné společnosti najdeme v díle:

9/15

Jádrem celoživotního díla jsou jeho práce PANSOFICKÉ, to znamená:

10/15

V díle Labyrint světa a ráj srdce je poutníkovi, který hledá smysl života nasazeno/y...?

11/15

Komenský Formuloval 4.stupně výchovy a vzdělání:

12/15

Jazyková učebnice s překlady slov v několika Jazycích se jmenuje:

13/15

Velká didaktika má latinský název:

14/15

Na sklonku života charakterizoval sám sebe jako:

15/15

J.A.Komenský zemřel:

Autor: Kosminka, 2007